Contact Us


Daffodil Industries,


1/3, Quadriya Nagar, P.L. Lokhande Marg,

Near Shiv Sena Office,

Chembur (W), Mumbai - 400 089,

Maharashtra (INDIA)

Mob: +91-9867259677 / +91-9594407308


Email : daffodilindustries@yahoo.com


Admin :admin@daffodilindustries.in


Website :www.daffodilindustries.in


 

 

 

 

 
 Follow Us On